Pohřební služby

Informace pro pozůstalé (co a jak zařídit)
Pohřební služba

přejít na stránky

NEZAPOMEŇTE

Pokud zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb.

Proces truchlení

Pokud pozůstalému tyto otázky nemůže zodpovědět jeho přirozené sociální prostředí, hledá často odpovědi ve zdravotnických zařízeních či psychosociální podpoře. Předání kvalifikovaných informací zdaleka není záležitostí pouze psychologa – měli by se v něm zdokonalovat všichni zdravotníci, kteří jsou v kontaktu s umírajícími. Pozůstalý by měl mít možnost získat následující informace:

Hluboký zármutek a psychická bolest, opuštěnost a zoufalství jsou přirozenou reakcí na ztrátu blízké osoby. Tento proces se nazývá truchlení a umožňuje člověku vyrovnání se ztrátou milované osoby, postupně se vymanit z některých citů k ní, rozloučit se a přeorganizovat svůj hodnotový a vztahový život tak, aby mohl přenést svoji lásku na živé lidi a našel nový smysl a cíl života.

Normální proces truchlení má individuální průběh s těmito fázemi:
šok – minuty až týdny – protest, nevěřícnost, očekávání „návratu zemřelého"období akutního dyskomfortu a sociální izolace – týdny až měsíce – vzpomínky na zemřelého, izolace od ostatního světa, vlnovitě přicházející tělesné příznaky, distress, hněv, irritabilita, pocity viny, ztráta cílů a motivace restituce až reorganizace – měsíce až roky – rozloučení s původní a nalezení nové sociální role i vztahů. Pokud mají pozůstalí potřebné zázemí, podporu a čas, dokáže většina z nich v průběhu několika měsíců až zhruba dvou let zmobilizovat své síly a s nastalou situací se vyrovnat. Přesto citlivá nabídka profesionální podpory tento proces usnadní a zpřehlední. U části pozůstalých, kteří z nějakého důvodu nemohou či nechtějí vztah se zesnulým blízkým člověkem opustit, však může dojít k tzv. komplikovanému truchlení, které se projevuje zejména neobvykle intenzivní a dlouhou dobou silného smutku, pozdními projevy deprese a rozvojem psychosomatických poruch. Mgr. Radka Alexandrová

Nejčastější projevy komplikovaného truchlení

chronické reakce – obvykle se uvádí hranice 1 roku
opožděné reakce
excesivní reakce – přehnané
larvované reakce – deprese (rozdíl truchlení a deprese!), rozvoj závislostí (nejčastěji alkohol), hypochondrické symptomy, fobie, záchvaty paniky, intenzivní pocity viny, suicidální pokusy, různé formy duševních poruch absence truchlení

Právě komplikovaně truchlící lidé se cítí ve svém prožívání a chování nejistě, osamoceně, ztrácí náhled na svoji situaci a mnohdy nejsou sami bez vnější pomoci schopni říci o své potřeby a pomoc. Pokud nemají bezpečné sociální zázemí, je obtížné tuto patologii diagnostikovat. Mnohdy je třeba následná péče nejen somatická ve formě farmakoterapie, ale i péče sociální a psychoterapeutická. V souvislosti s tématem péče o pozůstalé vyvstává celá řada dalších otázek, připomínek a nápadů. Zatím jsme v tomto směru na počátku své cesty. Cílem je vytvoření koncepce péče o pozůstalé v rámci paliativní péče a vytvoření sítě hospicových i ambulantních odborníků lékařů, psychologů, sociálních pracovníků a dalších pomáhajících profesí, kteří se budou této problematice cíleně věnovat. Chtěla bych zde velmi poděkovat všem, kteří se již touto cestou vydali a ukázali cestu dalším, co přijdou. Mgr. Radka Alexandrová

Rady pro pozůstalé

Pohřební ústav EXCELENT zařídí poslední rozloučení s úctou a grácií

Smrt milovaného člověka představuje největší životní krizi a ztrátu. Je normální, že v takové situaci truchlíte, cítíte se opuštění, zoufalí a bezmocní. Nejste na to sami. Jsme tady, abychom vám pomohli. Pohřební ústav EXCELENT pro vás zajistí to poslední, co můžete v takové chvíli udělat – důstojné rozloučení s vašim zemřelým.

Rady pro pozůstalé

Chápeme, že prožíváte hluboký zármutek, proto k vám v pohřebním ústavu EXCELENT přistupujeme nanejvýš citlivě a profesionálně. Dokážeme si představit, čím vším teď procházíte, proto vám nabízíme celou řadu pohřebních služeb pro bezproblémový průběh vašeho smutečního rozloučení. Nepodlehněte nepoctivým pohřebním službám. Zasloužíte si to nejlepší. Zvolte kvalitu a profesionalitu – a my vám to nabízíme. Pohřební ústav, který zajistil převoz zesnulého, není jediným možným zprostředkovatelem pohřebních služeb.

Pokud jste si vybrali služby pohřebního ústavu EXCELENT, děkujeme. Je to pro nás velký závazek důvěry. Pohřební ústav EXCELENT je tady s vámi a pro vás. Nabízíme vám např. možnost sjednání pohřbu přímo u vás doma, nemusíte vůbec jezdit do naší kanceláře. Tato služba je bezplatná a spolehlivá. Pokud jste příliš zasaženi žalem a nemáte sílu k organizaci posledního rozloučení, požádejte o pomoc někoho, komu důvěřujete. Pohřeb může objednat prakticky kdokoliv – rodina, známí, zaměstnavatel, sousedé apod.

Svěřte nám vaše starosti. Připravte jen oblečení, ve kterém si přejete vašeho blízkého pochovat. Zbytek už zařídíme my. Na základě vašeho přání zařídíme přesně takový pohřeb, jaký by si zemřelý přál. Připravíme rozloučení v obřadní síni nebo v kostele. Zajistíme veškeré druhy posledního rozloučení – kremaci (s obřadem i bez), uložení do hrobu či hrobky, uložení ostatků zesnulého na vsypové loučce.

Pobočky pohřebního ústavu EXCELENT najdete v těchto městech:
• Sokolov
• Kraslice
• Chodov
• Kynšperk

Vyřídíme také veškeré formality spojené s převozem a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Můžete nám důvěřovat – pohřební ústav EXCELENT je nositelem znaku kvality Sdružení pohřebnictví v ČR a je také členem Evropské federace pohřebních služeb (EEFS).

Pokud si to budete přát, připravíme i výstavu zemřelého v otevřené rakvi, včetně předchozího kosmetického ošetření. Naše nabídka pohřebních služeb je opravdu široká. Podívejte se na webové stránky pohřebního ústavu EXCELENT, kde kromě seznamu služeb naleznete další cenné rady.

V těžkých chvílích jsme tu s vámi a pro vás.

Pohřební ústav EXCELENT s.r.o. © 2015

Kam předat oblečení pro zesnulého?

Šaty, které jste vybrali pro zesnulého k pohřbu, předejte, prosím, přímo v kanceláři našeho pohřebního ústavu. V žádném případě již není nutná návštěva patologie nebo nemocnice. Pokud nebudete mít šaty k dispozici, oblečeme zemřelého do pohřebního oděvu, tzv. rubáše, který nabízíme v několika provedeních v černé a bílé barvě.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince našeho pohřebního ústavu +420 352 604 049.

Sjednání pohřbu doma

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého, se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit. Proto naše pohřební služba nabízí pomoc ve formě sjednání pohřbu přímo v rodině zesnulého.
Jedná se o bezplatnou službu, kterou je možno v našich kancelářích dohodnout telefonicky, aniž by objednavatel pohřbu musel cokoliv zařizovat mimo domov. Naše obstaravatelky s sebou pro tuto příležitost mají vše potřebné, včetně návrhů smutečního oznámení.


Kontaktujte nás 24 hodin denně na +420 352 604 049.

Nový Občanský zákoník - NOZ (zákon č. 89/2012) účinný od 1. ledna 2014

Se dotýká mimo jiné i ochrany lidského těla po smrti člověka a to v
§ 113
(1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.

(2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.

§ 114
(1) Člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, a není-li ho, děti zemřelého; není-li jich, pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého; nežijí-li, pak rozhodnou jejich děti a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých; není-li žádná z těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel.

(2) Náklady pohřbu a opatření pohřebiště se hradí z pozůstalosti. Pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů toho způsobu pohřbu, jaký si zesnulý přál, musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí.

(3) Jiný právní předpis stanoví, jakým způsobem a na čí náklady bude pohřben člověk, jehož pozůstalost ke krytí nákladů pohřbu nestačí a není-li nikdo ochoten uhradit náklady pohřbu dobrovolně.

§ 115
Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti způsobem podle § 113, platí, že s provedením pitvy nebo s takovým použitím svého těla nesouhlasí.

§ 116
Kdo souhlasí, aby po jeho smrti bylo jeho tělo pitváno nebo použito způsobem podle § 113, zapíše své stanovisko do rejstříku vedeného podle jiného právního předpisu; tento souhlas lze projevit i ve veřejné listině, nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb s účinky vůči tomuto poskytovateli.

§ 117
Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům lze odvolat. Odvolá-li souhlas člověk ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit prohlášením v písemné formě.

Kdo může vyřídit pohřeb

Pohřeb rodinného příslušníka může vyřídit osoba oprávněná (manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci, osoba blízká ...), ale i například zaměstnavatel, kolegové, sousedé, přátelé a známí. Objednatel potvrzuje, že mu není znám prokazatelný projev vůle zemřelého na způsob pohřbu.

Tisk smutečního oznámení

Již během Vaší návštěvy v naší pohřební službě, v průběhu projednávání záležitostí, spojených s objednávkou služeb si vyberete (parte) grafický symbol, verš a obstaravatelka pohřbu s Vámi vyplní obsah textu a vytiskne smuteční oznámení na počkání, odnesete si jej s sebou. Dle pokynů objednavatele pohřbu vyvěsíme parte do výkladní skříně.


Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince našeho pohřebního ústavu +420 352 604 049.

Úmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.

Doklady pro vydání úmrtního listu:

občanský průkaz zemřelého
rodný a oddací list zemřelého
rodné číslo žijícího partnera
rodný list a občanský průkaz objednavatele

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

Vydání úmrtního listu zemřelého

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého,
se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit, proto naše pohřební služba nabízí zdarma vyřízení úmrtního listu.
Úmrtní list vyřídíme na základě předaných dokladů zemřelého (občanský průkaz, kartička pojištěnce, rodný a oddací list).
Následně objednavatel pohřbu obdrží doporučeným dopisem úmrtní list z místa matriky, kde došlo k úmrtí
většinou do 1 měsíce nebo je možné si jej vyzvednout osobně na příslušné matrice.
Je vydáván pouze přímým příbuzným (nutno doložit) nebo i osobám, kteří žili se zemřelým ve společné domácnosti.

Tisk smutečních stuh

Jako součást naší kompletní nabídky Vám naše pohřební služba nabízíme doplnění květinových darů o stuhy. Standardně jsou dodávány v černé a bílé barvě. Ostatní barvy jsou na základě vašeho přání a momentálních skladových možností..

Příjem oblečení pro zesnulé

Při osobním setkání mohou pozůstalí dodat oblečení - šatstvo pro zemřelého do kanceláře pohřební služby.

Hudba v obřadní síni u hrobu i v průvodu

Nabízíme široký výběr skladeb živé hudby (varhany, zpěv)
Dále je možnost využití reprodukované hudby na nosičích CD, DVD (např. oblíbená skladba zesnulého) i pro průvod, ke kostelu, k domu smutku, ke hrobu.

Autobusová doprava pro smuteční hosty

Pro přepravu smutečních hostů zajistíme autobusovou dopravu.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince našeho pohřebního ústavu +420 352 604 049.

PRŮVODCE SMUTEČNÍM OBŘADEM

Smuteční rozloučení
Dostavte se, prosím, o 15 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. Před smutečním aktem budete organizátorem pohřbu vyzváni, máte - li objednanou výstavu zesnulého.
Před obřadem informujte organizátora pohřbu o zanechání či odstranění - případném vlastním odvozu květinových darů.

Informace pro smuteční hosty

- Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.

- V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně.

- Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.

- Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.

- Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.

- Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.

Platby platebními kartami

V našich objednávkových kancelářích - v Sokolově, K. H. Borovského 1020,
(možnost financování i na splátky (HOMECREDIT)
- v Sokolově, Staré Náměstí 32

máte možnost provést platbu těmito platebními kartami:
- EuroCard MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro
- Visa
- American Express

Plánování svého odchodu ještě za svého života

Také se dá říci "Poslední věci člověka".

Ještě za svého života si můžete naplánovat jak dál se svým zemřelým tělem, dle svého uvážení rozhodnete o způsobu pohřbu, připravíte oblečení na poslední cestu, koho informovat, koho pozvat na pohřeb, co zařídit, komu dát pejska nebo kočičku, připravit závěť, kde rozptýlit popel z urny nebo jí uložit k přátelům a atd. Pomůžeme Vám radou, jak navrhnout Vaši poslední vůli a děj pohřebního aktu, vše řádně zadokumentovat a až nastane čas, také realizovat přesně dle Vašeho přání. Kopie může být uložena u našeho pohřebního ústavu a až přijde čas, vše zařídíme.

V případě Vašeho zájmu volejte +420 352 604 049.
Jsme Vaši diskrétní důvěrníci a rádi Vám pomůžeme radou a v případě zájmu i službou.

Pojištění pohřbu Pieta


Co dělat při úmrtí doma?

V ordinačních hodinách volejte obvodního lékaře zemřelého, mimo ně číslo 155. Po odchodu lékaře volejte pohřební službu a domluvte se, kdy si přejete zemřelého převézt. Dostavte se nejlépe následující den na pohřební službu.

Co dělat při úmrtí v nemocnici či jiných zařízeních?

Dostavte se nejlépe následující den na pohřební službu. Telefonicky můžete objednat sjednání služeb i u Vás doma.

Regulační poplatky v Sokolovské nemocnici

Nemocnice přihlásí vzniklou pohledávku do dědického řízení. Po ukončeném řízení se dědic dostaví s písemným rozhodnutím soudu na Centrální registr.
Platbu lze provést:
- Hotově
- Platební kartou
- Bankovním převodem – číslo účtu 239829267/0300 variabilní symbol rodné číslo zemřelého
Zdroj: nemosok.cz

Jaké doklady potřebujete?

- Občanský průkaz
- kartičku pojištěnce
- rodný a oddací list zemřelého
- Občanský průkaz objednavatele pohřbu

Jak vyřídit pojistky?

Všechny uzavřené pojistky si vyřizuje objednatel sám po pohřbu u pojišťovny, u níž byla pojistka uzavřena. V případě pojištění u Pojišťovny Spolku přátel žehem můžete kontaktovat:

Spolek přátel žehu
Revoluční 1546/24
Praha Nové Město
Tel: 222 315 868

Pojišťovna posílá plnění přímo objednateli.

Nárok na pracovní volno - účast na pohřbu:

Při úmrtí zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a to:
- na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
- na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
- na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády č.590/2006 Sb.)

Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej naše pohřební služba na požádání v kanceláři, kde byl pohřeb sjednáván.

Nárok na pohřebné

Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Co je vhodné si promyslet před návštěvou pohřební služby

- vyberte si obřadní síň
- rozhodněte se pro datum a čas konání pohřbu
- variantu pohřbu, kremace (zpopelnění) nebo pohřeb do země
- zvažte své finanční možnosti
- vyberte si služby, které budete na pohřbu chtít (věnce, květinová výzdoba, rakve, řečník, hudba atp.)
- potřebujete nějaké nadstandardní pohřební služby? (převoz zesnulého, zahraniční služby, atd.)
- zvolte si naši nejbližší kancelář - navštivte kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o., nebo nás kontaktujte telefonicky a vše potřebné vyřídíme u Vás


Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince našeho pohřebního ústavu +420 352 604 049.

Výstava zesnulého v otevřené rakvi

Vystavení a ukázka po sedmém dni od úmrtí, se smí provádět pouze po předchozím thanatopraktickém ošetření.

S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je zakázáno vystavovat lidské pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s výjimkou konzervovaného (thanatoprakticky ošetřeného) mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi i po uplynutí 1 týdne od úmrtí.

Thanatopraxe (konzervace)

Cílem thanatopraktického ošetření zemřelých je jejich pietní úprava pro smuteční obřady – pro vystavení, zabránění rozkladným procesům na časově určené období, kosmetická úprava a důsledná ochrana lidského zdraví pracovníků v pohřebnictví, pozůstalých a dalších rodinných příslušníků. Další – avšak neméně důležitou úlohou je náprava estetických i hygienických závad těl zemřelých, způsobených dopravní nehodou, apod.

Kosmetická aplikace

Cílem aplikace kosmetických přípravků a materiálů je snaha obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého. Jakoukoliv kosmetickou aplikaci je třeba předem odsouhlasit s klientem.

Kosmetická aplikace se může skládat například z:

- úpravy účesu;
- manikúry;
- ošetření pokožky;
- make-upu.

V rámci zkvalitňování našich služeb je možné si tuto službu u naší pohřební služby objednat v naší kanceláři.

K provedení budeme od Vás požadovat zapůjčení fotografie zesnulého.

Vyzvednutí urny

Úřední urna bude připravena k vyzvednutí v provozovně, kde byl sjednán pohřeb, za 14 pracovních dnů po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zvolený zástupce. Příslušné osobě vystaví plnou moc k vyzvednutí urny.

Úschova uren

Úschova nevyzvednutých uren po dobu max. 1 roku od zpopelnění, poté uložení do společného hrobu bez pozdější možnosti vyzvednutí.

Kontaktujte notáře

Existuje i další možnost, jak se k penězům dostat. Ještě předtím, než se vám notář sám ozve, což může trvat i měsíc, zavolejte na soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Když řeknete jméno, datum narození a smrti manžela, sdělí vám, který notář bude pozůstalost vyřizovat.
Pak mu zavoláte, a když vysvětlíte situaci, on ve výjimečných případech nenechá účet zablokovat vůbec, případně pokud už to udělal, dá příkaz bance, abyste mohli s penězi na účtu disponovat.

Změna v občanském průkazu

Po obdržení úmrtního listu manžela, manželky je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova.

Vdovský a vdovecký důchod

Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:
Vdova nebo vdovec má tedy nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý(á):

- pobíral starobní důchod, nebo, pobíral invalidní důchod, nebo
- splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdova nebo vdovec má tedy nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, za stejných podmínek:

- Příklad: Pan Novák zemřel v lednu 2012. V době úmrtí pobíral důchod ve výši 9 270 Kč (základní výměra důchodu 2 270 Kč, procentní výměra důchodu 7 000 Kč). Paní Nováková bude mít vdovský důchod ve výši 5 770 Kč (2 270 Kč + 3 500 Kč).

- Příklad: Paní Pokorná si požádá o vdovský důchod po zemřelém 51letém manželovi. Pan Pokorný však získal pouze 23 let pojištění. Pan Pokorný nedosáhl důchodového věku a nesplnil potřebnou dobu pojištění. Paní Pokorné tak nevznikne nárok na vdovský důchod.

- Příklad: Paní Nováková pobírá starobní důchod ve výši 11 270 Kč a získala nárok na vdovský důchod ve výši 5 500 Kč (11 000 Kč • 0,5). Protože jde o souběh, bude jí přiznán vdovský důchod ve výši 2 750 Kč (5 500 Kč • 0,5) a celkový důchod bude 14 020 Kč.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Pokud jde o podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, mění se věk, kterého musí vdova nebo vdovec dosáhnout, aby náležel pozůstalostní důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti druhého z manželů. Na rozdíl od právní úpravy platné před 1. 1. 2010 již pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky není rozhodující dosažení věku 55 nebo 58 let, ale dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp (důchodový věk blíže vysvětlen u starobního důchodu) pro muže stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Tato podmínka platí stejně pro ženy i muže.

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:
- pečuje o nezaopatřené dítě
- pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
- je invalidní ve třetím stupni, nebo
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.


Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že není rozhodující dosažení věku 55 nebo 58 let, ale dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp .
- Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)
- Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
- Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.
- Výše základní výměry důchodu v roce 2012 činí 2 270 Kč měsíčně.
- Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.
- Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Sirotčí důchod

Uvádíme zde podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění:
Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li - rodič (osvojitel) dítěte, nebo
- osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů
- jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40.

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.


Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění podmínek stanovených nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů).

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu, a to ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.
Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění) - Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
- Výše základní výměry důchodu v roce 2012 činí 2 270 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.
- Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Od 1. 1. 2010 došlo ke změnám, souvisejícím se změnou pojmů dítě a nezaopatřené dítě. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se nově považuje i dítě, které bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy. Dále je nově stanoveno, že za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, to platí i tehdy, jestliže je vyplácen obdobný důchod od cizího nositele pojištění. Za nezaopatřené dítě je však třeba považovat dítě, které je sice invalidní pro III. stupeň invalidity, avšak invalidní důchod nepobírá.

Podávání žádosti o důchod

(§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.


Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.

Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

Společný účet manželů po smrti jednoho z nich banka blokuje

Zdroj - finance.idnes.cz

Nejsnazším způsobem, jak je možné ušetřit na bankovních poplatcích je, že manželé mívají jeden společný účet. Bohužel právě tato skutečnost dokáže velmi znepříjemnit život. Stačí totiž, aby jeden z nich zemřel.

Představte si situaci: žena je v domácnosti s dítětem a zemře jí manžel. Všechny peníze mají na jednom účtu v bance, ke kterému mají oba přístup, a vybírají peníze podle potřeb. Co se stane po smrti jednoho z manželů? Notář, který bude projednávat dědictví, pošle příkaz bance, aby účet zablokovala. To znamená, že se druhý z manželů k penězům až do skončení dědického řízení nedostane. Ale vyřízení dědictví je často otázkou měsíců, někdy i let. A na účtu leží peníze, ze kterých rodina žije.

Vyberte peníze hned

Ideální je v prvních týdnech, tedy ještě předtím, než se banka od soudu dozví o smrti manžela, vybrat potřebnou hotovost. Není to nic nezákonného. Do dědictví se totiž správně započítá částka, která byla na účtu v den úmrtí manžela, ale na polovinu má manželka nárok díky tomu, že nejdřív se vypořádává společné jmění manželů (SJM).

O stavu účtu v době smrti banka informuje notáře – to, co žena vybere potom, bude buď součástí společného jmění, nebo se započte jako její podíl na dědictví. Pokud vám chodí na účet výplata či dávky, nechte si je co nejdříve posílat jinam, pak budete mít přístup k penězům bez problémů.

Odmítnutí dědictví

§ 1485
(1) Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu.

(2) Zmocněnec může za dědice prohlásit, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, nebo že dědictví přijímá, jen je-li k tomu podle plné moci výslovně oprávněn.

§ 1486
Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.

§ 1487
(1) Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí; má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží.

(2) Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká.

§ 1488
Zemře-li dědic před uplynutím lhůty pro odmítnutí dědictví, přechází jeho právo odmítnout dědictví na jeho dědice a nezanikne dříve, než tomuto dědici uplyne lhůta k odmítnutí dědictví i po předchozím dědici.

§ 1489
(1) Odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, je odmítnutí dědictví neplatné.

(2) K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout. Nepřihlíží se ani k projevu vůle, kterým dědic odvolá své prohlášení, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, anebo že dědictví přijímá.

Právo na pozůstalost

§ 1475
(1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

(2) Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.

(3) Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím.

§ 1476
Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.

§ 1477
(1) Odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.

(2) Odkazovník není dědicem.

§ 1478
Za dědice nebo odkazovníka lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Tato právnická osoba je způsobilým dědicem nebo odkazovníkem, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.

Dědický nápad

§ 1479
Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.

§ 1480
Dědického práva, které má teprve vzniknout, se lze jen zříci; nelze je převést ani s ním jinak naložit.

Dědická nezpůsobilost

§ 1481
Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

§ 1482
(1) Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.

(2) Byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je vyloučen z dědického práva po dítěti podle zákonné dědické posloupnosti.

§ 1483
Potomek toho, kdo je vyloučen z dědického práva, nastupuje při zákonné dědické posloupnosti na jeho místo, i když vyloučený přežije zůstavitele. To neplatí v případě stanoveném v § 1482 odst. 1.

Zřeknutí se dědického práva

§ 1484
(1) Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem; není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům. Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti.

(2) Zřekl-li se někdo dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se za to, že zřeknutí platí, jen stane-li se tato osoba dědicem.

(3) Smlouva vyžaduje formu veřejné listiny; práva a povinnosti z ní však mohou být zrušeny, pokud strany dodrží písemnou formu.

Vzdání se dědictví

§ 1490
(1) Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice; učiní-li tak nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Souhlasí-li i druhý dědic, použijí se obdobně ustanovení § 1714 až 1720; nesouhlasí-li však, k vzdání se dědictví se nepřihlíží.

(2) Byl-li dědic, který se dědictví vzdal, obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením, které podle zůstavitelovy vůle může a má splnit jen osobně, nezbavuje se tím povinnosti splnit takové opatření.

Vsypy, rozptyly a uložení urny

Pietní uložení ostatků zesnulého po provedení kremace Vám náš Pohřební ústav EXCELENT může zajistit v součinnosti s hřbitovní správou formou vsypu popele do předem vyhloubené jamky na hřbitově. Jamka se následně překryje trávou nebo epitafní destičkou.

Pokud byste si přáli uložení urny, pak je možnost jejího uložení v kolumbáriích, urnových sklípcích nebo hrobech. Je jen na vaší osobní volbě, zda si budete přát uložit urnu s ostatky vašeho blízkého u vás doma nebo jí uložíte do rodinného hrobu nebo hrobky.

Urnu vám můžeme na vyžádání převézt z našich kanceláří k vám domů nebo jinam podle vaší potřeby.

Termín pro vsyp popele zesnulého lze objednat při projednávání pohřbu v objednávkových kancelářích naší společnosti.

V případě Vašeho zájmu volejte +420 352 604 049.

stránky pohřební služby

 
CZIN.eu ZDROJ.cz - katalog odkazů